กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ

หน้าแรก

บุคลากร

ดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.

ข่าว/ประกาศ

ติดต่อเรา


^_^ กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยินดีต้อนรับ ^_^

อกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น


>> หลักสูตรและคู่มือประวัติศาสตร์ชาติไทย ทั้ง 3 ระดับการศึกษา
(จัดทำโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ)

>> การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทางโทรทัศน์ ETV

>> เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

>> หนังสือเรียน กศน.ที่ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

>> ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

>> คู่มือ การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.

>> ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสำหรับเด็กออกกลางคัน

>> เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ 5 สาระการเรียนรู้ รายวิชาบังคับ (แทรก QR CODE
วีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ) และสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่ Application NFE Brief

>> ชุดวิชาเลือกบังคับ พร้อมคำอธิบายรายวิชา ทั้ง 3 ระดับการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>>(ร่าง)กรอบ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


>> คู่มือการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559

>> โปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

>> ระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

>> ตัวอย่าง แผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

>> หลักเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา (ฉบับย่อ)