เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

ดาวน์โหลดทั้งหมด คลิกที่นี่

หนังสือเรียนรายวิชาเลือกหลักสูตร 2551 (ปรับปรุงใหม่)

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก
รายวิชา ระดับ Download
1 การฟัง - พูด 1 พต12010 ประถม คลิกที่นี่
2. การอ่าน -เขียน 2 พต12011 ประถม คลิกที่นี่
3. การฟัง - พูด 3 พต22012 ม.ต้น คลิกที่นี่
4. การฟัง - พูด 4 พต22013 ม.ต้น คลิกที่นี่
5. การอ่าน - เขียน 3 พต22014 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. การอ่าน - เขียน 4 พต22015 ม.ต้น คลิกที่นี่
7. การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน อช22007 ม.ต้น คลิกที่นี่
8. การฟัง - พูด 5 พต32015 ม.ปลาย คลิกที่นี่
9. การฟัง - พูด 6 พต32017 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. การอ่าน - เขียน 6 พต32018 ม.ปลาย คลิกที่นี่
 

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ ระดับ ม.ปลาย (32 หน่วยกิต)

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. ภาษาอังกฤษ ฟัง- พูด 5 พต32015 2 คลิ๊กที่นี่
2. ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 6 พต32018 2 คลิ๊กที่นี่
3. ภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด 6 พต32017 2 คลิ๊กที่นี่
4. หลักไทย พท33015 2 คลิ๊กที่นี่
5. ภาษาร้อยกรอง พท33017 2 คลิ๊กที่นี่
6. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 1 พค33011 5 คลิ๊กที่นี่
7. คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาต่อ 2 พค33012 4 คลิ๊กที่นี่
8. ฟิสิกส์ 1 พว33033 2 คลิ๊กที่นี่
9. เคมี 1 พว33032 3 คลิ๊กที่นี่
10. ชีววิทยา 1 พว33031 3 คลิ๊กที่นี่
11. Extended Essay พต33005 3 คลิ๊กที่นี่
12.ภาษาอังกฤษ อ่าน - เขียน 5 พต32016 2 คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับ ม. ปลาย (35 หน่วยกิต)

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง พท33019 2 คลื๊กที่นี่
2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 2 พท33013 2 คลื๊กที่นี่
3. ภาษาร้อยกรอง พท33017 2 คลื๊กที่นี่
4. ศาสนาหน้าที่พลเมือง 3 สค33009 3 คลื๊กที่นี่
5. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023 2 คลื๊กที่นี่
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 2 คลื๊กที่นี่
7. ขยับกายสบายชีวี ทช33019 2 คลื๊กที่นี่
8. เสน่ห์ 3 ช่า ทช33024 2 คลื๊กที่นี่
9. ดนตรีไทยในแผ่นดินสยาม ทช33026 2 คลื๊กที่นี่
10. ทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง ทช33014 2 คลื๊กที่นี่
11. เรียนรู้อย่างไทย ทช33015 2 คลื๊กที่นี่
12. เลขดัชนี พค33013 2 คลื๊กที่นี่
13. ภาษาไทยเสริมทักษะการรับสาร 2 พท33012 2 คลื๊กที่นี่
14. โลกและดาราศาสตร์ พว33030 1 คลื๊กที่นี่
15. ความรอบรู้ในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สค33015 3 คลิ๊กที่นี่
16. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)อช32007 2 คลิ๊กที่นี่

17. ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง พต33007

2

คลิ๊กที่นี่

 

หนังสือเรียนรายวิชาเลือก

แผนการเรียนเพื่อการประกอบอาชีพ ระดับ ม.ปลาย

รายวิชา หน่วยกิต Download
1. ความรอบรู้ในการเรียนการสอนระดับ ม. ปลาย สค33015 3 คลิ๊กที่นี่
2. เส้นสร้างสรรค์-ทุกคนทำได้ ทช33023 2 คลิ๊กที่นี่
3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษย์ 2 พท33013 2 คลิ๊กที่นี่
4.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office) 2 คลิ๊กที่นี่

5. การเพาะเห็ดเพื่อการค้า อช03288

2

คลิ๊กที่นี่
6. พืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ ทช33017 2 คลื๊กที่นี่
7. การปลูกผักปลอดสารพิษ อช03357 2 คลิ๊กที่นี่
8. ทักษะการคิด ตัดสินใจและแก้ปัญหา ทร03011 3 คลิ๊กที่นี่
9. การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ ทร03039 2 คลิ๊กที่นี่
10. พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น อช03145 2 คลิ๊กที่นี่
11. เทคนิคการพัฒนาตนและพัฒนางาน ทร03017 4 คลิ๊กที่นี่
     
     

 


กลับสู่หน้าหลัก