เอกสารทางวิชาการและหนังสือแบบเรียนที่ให้ดาวน์โหลดทาง www.nfe.go.th/pattana เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน กศน. เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น

ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ หลักสูตร 2551

คำอธิบายชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ
คำอธิบายรายวิชา ระดับ Download
1. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. คำอธิบายชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. คำอธิบายชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
7. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
8. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
9. คำอธิบายชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
10. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
11. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
12. คำอธิบายชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย คลิกที่นี่

4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010

ประถม คลิกที่นี่

5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002

ม.ต้น คลิกที่นี่

6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023

ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
2. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย คลิกที่นี่

 

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ และสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดวิชา ระดับ Download
1. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกทีนี่
2. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003  ม.ต้น คลิกที่นี่
3. ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่
4. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม คลิกที่นี่
5. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น คลิกที่นี่
6. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32034 ม.ปลาย คลิกที่นี่


กลับสู่หน้าหลัก